Звіт з виробничої практики на підприємстві

Звіт про практику в ТОВ “Комерційне підприємство “ВІКОР

До моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю кожен з учасників зобов’язаний внести до тимчасового розрахункового рахунку в банку не менше 50 % зазначеного в установчих документах вкладу, що підтверджується документами, виданими банківською установою. Учасник зобов’язаний повністю внести свій вклад не пізніше 1 року після реєстрації товариства.

Учасниками Товариства виступають: компанія «ФРАНКІРО ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД» (РКАІМШО НОШІІМС5 УМІТЕО), юридична особа за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 260911, за адресою: Киріакоу Матсі 16, Ігл Хаус, 10-й поверх, Агіоі Омологітес, П.С. 1082, Нікосія, Кіпр.

Звіт з виробничої практики

1. Загальне ознайомлення зі структурою підприємства, організацією його діяльності
ТОВ “Фенікс” рішенням ісполкому Подільської Районної Ради Народних Депутатів м. Києва було зареєстровано 2 грудня 1996 р.
ТОВ “Фенікс” є підприємством будівельного комплексу.
Підприємство забезпечує:
— розвиток і підвищення ефективності виробництва, його всебічну інтенсифікацію, прискорення науково-технічного прогресу, ріст продуктивності праці, ресурсосбереження, збільшення прибутку;
— соціальний розвиток колективу, послідовне здійснення принципу розподілу праці, соціальної справедливості;
— самоврядування будівельного колективу.
Метою діяльності підприємства є виробництво будівельних матеріалів, надання різних видів послуг юридичним та фізичним особам.
Головними задачами підприємства є:
— підвищення ефективності будівельного виробництва на основі його інтенсифікації, нарощування і раціонального використання потужностей;
— систематичне підвищення праці на основі впровадження і розвитку бригадного підряду;
— удосконалювання організації будівельного виробництва і керування будівництвом, зниження собівартості будівельно-монтажних робіт;
— здійснення необхідних заходів щодо охорони навколишнього середовища.
На рис. 1.1 показані основні і допоміжні ділянки виробництва.

Інженер Відділ маркетингу Бухгалтерія
Основне виробництво Відділ збуту
Склад
Допоміжне виробництво Гараж
Рис. 1.2. Організаційна структура підприємства «Фенікс».
Чисельність виробничого персоналу визначається виходячи з функціональної доцільності. Система оплати праці для виробничого персоналу побудована на використанні почасово-преміальної форми.
Оплата праці керівників і інших категорій працівників побудована на основі посадових окладів і залежить від величини фактично відпрацьованого часу і досягнення кінцевих результатів діяльності підприємства.
Чисельність виробничого персоналу представлена в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1
Чисельність виробничого персоналу ТОВ «Фенікс»
Спеціальність | Кількість чол. | Середній стаж роботи
1 | 2 | 3
Інженер | 1 | 10
Слюсар-наладчик | 2 | 12
Технолог | 1 | 20
Складські робітники | 3 | —
Продовження табл. 1.1
1 | 2 | 3
Електрик | 1 | 11
Робітники по обжигу і фарбуванню блоків | 2 | 6
Робітники по підготовці матеріалів | 5 | 6
Робітники що займаються пресуванням блоків | 12 | 5
Різноробочи | 3 | —
Усього | 30 | —
Чисельність керівників і інших категорій працівників представлена в табл. 1.2.
Таблиця 1.2
Чисельність керівників і інших категорій працівників
Займана посада | Кількість чол. | Середній стаж роботи
Генеральний директор | 1 | 10
Комерційний директор | 1 | 5
Головний бухгалтер | 1 | 12
Бухгалтер | 1 | 6
Фахівець з реклами | 1 | 7
Водій | 4 | 7
Прибиральниця | 3 | —
Начальник основного виробництва | 1 | 6
Начальник допоміжної ділянки | 1 | 8
Охоронець | 2 | —
Усього | 16 | —

Интересное:  На каком основании судебные приставы могут считать незаконными действия купли продажи

Звіт з виробничої практики в підприємстві ПАТ Полонське підприємство Агрохім — файл

Інформаційною базою слугували форми звітності ВАТ «Агрохім» за 2008 р., 2009 р., 2010 р., а саме:

 • Форма №1 Баланс;
 • Форма №3 Звіт про рух грошових коштів;
 • Форма №2 Звіт про фінансові результати
 • Форма №1-П «Звіт про основні показники діяльності підприємства»;
 • Форма №11–ОЗ «Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)»;
 • Форма №1-ПВ «Звіт з паці»;
 • Форма №3-ПВ «Звіт про використання робочого часу»;
 • «Суми нарахованих податків, зборів (обов’язкових платежів), що включаються до валових витрат»;
 • Інші внутрішні документи.

1. Вертикальні та горизонтальні. Вертикальні зв’язки поєднують ієрархічні рівні на підприємстві та в його підрозділах, відображають розподіл повноважень і вказують на те, хто займає яке місце в організації. Вертикальні зв’язки вирішують проблеми влади та впливу, дають можливість передавати розпорядчу та звітну інформацію. Горизонтальні зв’язки – зв’язки в межах рівня ієрархії. Існують декілька способів встановлення горизонтальних зв’язків; на досліджуваному підприємстві можемо говорити про встановлення прямих контактів між підрозділами.

Звіт з виробничої практики на підприємстві

27 листопада 2001 року засновано мале приватне підприємство ФОП Алексєєв, з цієї дати почалася історія динамічно розвиваючигося підприємства. На момент створення фірми основним видом діяльності було надання послуг дрібним фізичним особам в сфері ремонтно-монтажних робіт. На сьогоднішній момент ФОП Алексєєв має велику клієнтську базу, клієнтами якої є як фізичні, так і юридичні особи.

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установі банків, печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, бланки, товарний знак та інші реквізити. Підприємство працює на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування і самоврядування.

Звіт про виробничу практику на підприємстві — файл

Облік виробничих запасів за синтетичними рахунками (або субрахунками) ведеться у Відомості 5.1 за центрами відповідальності (матеріально відповідальними особами, місцями зберігання) та місцями витрат (синтетичними рахунками або субрахунками обліку витрат). У Відомості визначаються сума і рівень транспортно-заготівельних витрат, а також фактична собівартість витрачених запасів, якщо застосовується метод оцінки вибуття запасів за середньозваженою собівартістю.

Интересное:  Куда подать заявление на установление отцовства

На підприємстві затверджений перелік осіб, які мають право підпису первинних документів та підзвітних осіб, які відповідають за матеріальні цінності, їх склад доведений до всіх структурних підрозділів. Вказані особи несуть відповідальність за достовірність виписаних документів, своєчасність їх та передачі у бухгалтерію згідно графіку документообігу.

Дневник и отчет по производственной практике на предприятии

Компания будет возводить собственный завод по производству изделий из газобетона — это одно из стратегических направлений развития Компании. Реализация проекта «САПСАН Теплый Камень», а именно такое название получил завод, позволит и дальше сохранять лидирующие позиции в сфере производства инновационных строительных материалов.

Также большое значение уделяется внутреннему пиару компании: СМИ, сайты т.д. Внутренний PR призван повышать уровень лояльности и мотивированности персонала, а значит, и эффективность его деятельности. Кроме того, создание позитивного имиджа Холдинга в глазах сотрудников влияет на имидж компании во внешнем мире, т.к. персонал является одним из каналов трансляции информации вовне.

Звіт з виробничої практики на підприємстві

Під час нарахування основних засобів усі витрати на їх придбання (створення), що включаються до первісної вартості, акумулюються на рахунку 15 “капітальні інвестиції”. У бухгалтерському обліку для обліку основних засобів призначений рахунок 10 “ основні засоби” . придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Заробітна плата є основною виплатою, що здійснюється роботодавцем своїм працівникам. Відповідно чинного законодавства зарплата включається до складу об’єкта обкладання соціальними внесками т податком з доходів фізичних осіб. До цих внесків належать:

 • внесок на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням;
 • внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;
 • внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності.

Виконуючи норми чинного законодавства підприємством здійснюється нарахування на зарплату відповідних соціальних фондів і утримання з зарплати соціальних внесків.

Звіт з виробничої практики

Вивчення попиту на продукцію здійснюється шляхом його аналізу на ринку міста і регіону. Важлива роль при цьому приділяється газеті «Звезда -4», звідки черпається інформація про попит, ціни та конкурентів. Розташування ж рекламних об’яв в цій газеті допомагає знайти мілко-оптового споживача.

Підприємство, що досліджується, здійснює оптовий товарообіг шляхом продажу товарів оптовим покупцям свого регіону та інших регіонів України (Львівська, Волинська області). Продаж товарів здійснюється і підприємствам роздрібної торгової мережі в порядку мілкого оту. Розрахунки за реалізований товар відбуваються як відразу після відвантаження товару, так з відстрочкою платежу, за готівкові та безготівкові кошти.

Интересное:  Компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении калькулятор

Звіт-щоденник про проходження виробничої практики із спеціальності процеси, машини та обладнання

Безпосереднє керівництво практикою студентів в тракторних бригадах, на пунктах технічного обслуговування, майстернях (фермах, цехах, дільницях тощо) покладається на постійно працюючих в них спеціалістів, які зобов’язані забезпечити виконання програми практики i дати оцінку роботи студента.

Під час виробничої практики студенту видається індивідуальне завдання на вивчення окремих питань, пов’язаних з даним виробництвом. Зміст завдання визначається, виходячи із характеру робота, що виконується студентами на робочому місці. індивідуальне завдання розробляється предметними (цикловими) комісіями.

Звіт з виробничої практики на підприємстві

У зв’язку із цим проходження практики на конкретному підприємстві дозволить ознайомитися з особливостями управління потоковими процесами та набути навички щодо формування логістичного підходу, який здобуває особливої актуальності.
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО
Проходження виробничої практики здійснювалося на підприємстві з обмеженою відповідальністю ТОВ «Фіто-Лек», що розташоване в м. Харкові.

ВСТУП
Сучасні кризові умови господарювання різко послабили можливості державних органів управління координувати матеріальні, фінансові, інформаційні потоки та організацію взаємодії суб’єктів господарської діяльності. При відсутності налагоджених механізмів координації дій суб’єктів ринкової економіки й несприятливій макроекономічній ситуації треба очікувати різкого зниження ефективності як окремих елементів, так і всієї системи промислового виробництва.

Звіт з практики в ресторане «Закусочна Піч»

По неділях проводять свято для дітей «Кіндер- паті» в обідній час до ресторану приходять родиною, та при замовленні деяких десертів аба піцци, маленькі кухарі, заходять на кухню та разом із професійними кухарями готують обрану страву. Це народжує інтерес у малечі до професії кухаря, та на радість батькам, що дитина , щось готує власноруч. Також родина, проводить разом час, що тільки зміцнює родинний зв*язок.

 • Ознайомлення з наявністю, станом і ефективністю використання обладнання і потокових ліній;
 • Набуття практичних навичок вирішення практичних завдань на рівні роботи підприємств харчової промисловості в сучасних умовах;
 • Вивчення асортименту продукції та її складу.

Реферат ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ НА Приватному підприємстві ЛГМ

Постачальники є власниками джерел ресурсів, що необхідні організації у її діяльності. Вони відіграють важливу роль у розвитку підприємства, забезпечуючи необхідними матеріалами, комплектуючими виробами, надаючи капітал і грошові засоби, інформаційне забезпечення та енергоносії.

/ 1 чол. 1,6 2,4 3,6 10. Собівартість товарної продукції Тис. грн 94,5 123,5 155,1 11. Рентабельність продукції % 9,27 3,05 7,07 12 Фінансові результати Тис. грн 7,2 4,7 12,2 13 Заборгованість дебіторська — всього Тис. грн
24,8 26,1
— в т ч прострочена Тис. грн
17,2 16,8 14 всього

Ссылка на основную публикацию